หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
 
 
  สำนักปลัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ไม่ได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย การวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล งานทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลและประสานหน่วยราชการอื่นๆ การจัดทำงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานสถิติจัดเก็บข้อมูล งานกีฬาและนันทนาการ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย งานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค งานเผยแพร่และฝึกอบรมงานพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ และงานธุรการ
 
 
 
  กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน การงบประมาณ งานผลประโยชน์ งานเร่งรัดรายได้ งานพัฒนารายได้ จัดเก็บภาษีของท้องถิ่น งานแผนที่ภาษี และทรัพย์สิน งานสถิติการคลังต่าง ๆ ดำเนินประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระอาคาร เร่งรัดและแจ้งเตือนผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด การควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ อบต. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ งานจัดทำสถิติรายรับ รายจ่าย ของ อบต. ตลอดจนจัดซื้อจัดจ้างในงานต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สินของ อบต. และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
  กองช่าง มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายตลอดจนการปรับปรุงก่อสร้างถนนทางเท้า ท่อระบายน้ำ สวนสาธารณะ งานไฟฟ้าสาธารณะ บริการประปา สำรวจออกแบบ เขียนแบบถนน อาคารสะพานแหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการงานควบคุมอาคารงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
  กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานธุรการ, งานบริหารการศึกษา, งานพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, งานสถิติจัดเก็บข้อมูล, งานกีฬาและนันทนาการ, งานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย, งานห้องสมุดประชาชน
 

 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459