หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ 1195 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 1193 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1180 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.2/ว1138 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1131 การประเมินความสามารด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน  [ 21 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 1061 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1082 ขอความร่วมมือโครงการ การจัดการประชุมสุนัขจรจัดประเทศไทย  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 1069 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 192 การแจ้งผลการตรวจสอบโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 191 ขอทราบผลดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของเทศบาลเมืองคลองหลวง  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 190 การแจ้งผลการตรวจสอบโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของเทศบาลตำบลบางพูน  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว1062 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ 1066 การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองคูคต  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.2/ว1039 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว202 การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ  [ 20 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.4/ว1018 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว1016 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1011 แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.4/ว1003 การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ชุดที่ 9  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1004 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 234
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11