หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ว1416 สำรวจความต้องการผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว7826 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงืื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว7821 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว7740 แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 7885 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญ (ครู) อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว7886 ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว7735 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023/ว7734 แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จังหวัดปทุมธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.2/ว7827 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 7587 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยไม่คำนวนเงินเพิ่มร้อยละ 25 (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 7820 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว1378 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว7746 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนม  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ว1375 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ว7738 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 7745 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบจ.ปทุมธานี  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.3/ 7741 รายงานการขยายชั้นเรียนของรร.สังกัด อปท.(เทศบาลเมืองท่าโขลง)  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 7752 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.1/ว7739 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
ปท 0023.5/ 7750 ขอรับเงินบำนาญปกติ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25 และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นายสุขุม พานดอกไม้  [ 19 พ.ค. 2565 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 259
   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459