หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน [ 17 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 31 
รับสมัครคัดบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองบางหลวงไหว [ 16 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองแขยดฝั่งเห [ 15 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานปร [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 95 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นักวิชาการจัดเก็บรายได [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข) [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 28 
คำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 22 
คำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการสาธารณสุข [ 15 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองบ [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 23 
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน [ 1 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 37 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 42 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 40 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 38 
    
 
 
 
อบต.บ่อเงิน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อเงิน โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตักบาตรพระร้อย [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หลักหก ประกาศเทศบาลตำบหลักหก เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ทต.หลักหก ประชาสัมพันธ์ เรื่องส่งประกาศ (ส.ด.39) ให้ไปแสองตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.หลักหก ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักหก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.หลักหก นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักหก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.หลักหก ประกาศเทศบาลตำบลหลักหก เรื่องการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ [ 5 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 33 
ทต.ระแหง ประกาศเรื่องรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
อบต.บ่อเงิน โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 23 
อบต.บ่อเงิน จัดกิจกรรมลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม และการคัดแยกขยะในหน่วยงาน [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
อบต.บ่อเงิน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 31 
ทต.หลักหก ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยส [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
ทต.ระแหง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. [ 12 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 56 
ทต.หลักหก ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักหก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕ [ 11 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.หลักหก นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักหก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ [ 11 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
ทต.หลักหก ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล [ 11 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
ทต.หลักหก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักหก ประกาศ (ส.ด.38) ให้ไปแสดงตนเองลงบัญชีทหารกองเกิน [ 11 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.หลักหก ประกาศ เรื่อง เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
อบต.บางหลวง ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่ว [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
ทต.หลักหก เทศบาลตำบลหลักหก ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน [ 3 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
    
 
 
 
ร้องเรียน เรื่องรถบรรทุกดิน (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 931  ตอบ 1  
บำรุงรักษาถนนหนทาง (9 ต.ค. 2560)    อ่าน 392  ตอบ 0  
"ขอเชิญอบรม ""แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร"" วันที (8 ส.ค. 2560)    อ่าน 1011  ตอบ 0  
    
 
 
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2) กสว. มท 0820.3/ว3188 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1) กสว. มท 0820.3/ว3187 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3195  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3172  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.4/ว6086  [ 15 ต.ค. 2563 ]
    
 
 
 
ปท 0023.4/ว18536 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.2/ว18691 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 ส่งผลงานหลักอบรม 3 เดือน  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.4/ว18671 หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว18573 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2563  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว18572 แจ้งเลขที่โอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว18542 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงือนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิมภาคเรียนที่ 1/2563 และ แจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค หลุ่มคัดกรองใหม่ภาคเรียนที่ 1/2563  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว18574 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว18578 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว18577 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว804 แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-Plan  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว18545 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว18516 ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดิน อำเภอปากน้ำโพ อำเภอพยุหคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2479  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว18528 ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว18544 ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว18543 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว18530 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว18541 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.3/ว18533 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสรเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว803 แจ้งคืนการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS รุ่นที่ 5-6  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
ปท 0023.5/ว802 แจ้งคืนการคืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS รุ่นที่ 2-4 และ 10-12  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
    

วัดสุวรรโณภาส
สถานีบริการภาคพื้นดิน (ดาวเทียมไทยคม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัดบ่อเงิน
  

ดอกไม้จันทร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อเงิน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อเงิน
  
 
  คุณคิดว่า อบต.บ่อเงิน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11