หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
 
ประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบา [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 9 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประม [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 40 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 26 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเ ดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอ [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 26 
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสำนักงานองค์การบริส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่ ๒ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน ประจำปีการศ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัส [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองท [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 70 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัส [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
คณะผู้บริหารและพนีกงาน อบต.ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 89 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 26 
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 76 
    
 
 
 
อบต.บางหลวง อบต.บางหลวง ดำเนินโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไ [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางหลวง รณรงค์เชิญชวนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บางหลวง แผ่นพับการแก้ปัญหาขยะด้วยหลัก 3RS [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บางหลวง แผ่นพับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม [ 14 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หลักหก ประกาศสภาเทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ [ 9 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อเงิน ประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก [ 8 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หลักหก คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่5229/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวซึ่งมีโอกาสเส [ 30 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.บ่อเงิน ร่วมมอบสิ่งใช้จำเป็นแก่ผู้พิการทางสายตา ซึ่งได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโควิท [ 27 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หลักหก คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 5041/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร [ 25 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.ระแหง ประกาศ รับสมัครพนักงานเทศบาล เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.ระแหง ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.ระแหง นายกฯนำพนักงานเทศบาล ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 24 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.ระแหง ดับไฟ ซอยตาโข่ง 21 พ.ค.64 [ 22 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ระแหง ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ [ 21 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ทต.ระแหง จองคิวฉีควัคซีน กลุ่มประชาชนทั่วไป [ 20 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.หลักหก ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)สำหรับบุคลากรภายในเทศบา [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.หลักหก ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) สำหรับผู้ที่เคยมารับบ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.ระแหง ประกาศ เรื่องกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 18 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ทต.หลักหก ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้ผ่อนผันมาตรการควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
    
 
 
 
ถนนชำรุด (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 29  ตอบ 1  
น้ำประปา หมู่ 2 ไม่ไหล (24 มี.ค. 2564)    อ่าน 31  ตอบ 1  
ร้องเรียน เรื่องรถบรรทุกดิน (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1176  ตอบ 1  
    
 
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
    
 
 
 
ปท 0023.3/ว476 การดำเนินการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ฯ  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว475 การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว473 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมการประกวดระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9871 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว472 การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9870 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.1/ว470 การมอบหมายงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว469 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ 9751 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาดอกธูปฤาษีฟุ้งกระจายทั่วหมู่บ้าน  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.1/ว468 ขอยกเลิกการรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9753 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 9775 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของเทศบาลตำบลบางขะแยง  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ 9750 ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 9774 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 9771 9774 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว467 การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9769 การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9758 แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ 465 ขอหารือการลดหย่อนภาษีป้าย  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว9752 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
    
วัดสุวรรโณภาส
สถานีบริการภาคพื้นดิน (ดาวเทียมไทยคม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัดบ่อเงิน
  
ดอกไม้จันทร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อเงิน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อเงิน
  
 
  คุณคิดว่า อบต.บ่อเงิน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11

facebook
อบต.บ่อเงิน

facebook
อบต.บ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน