หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
 
แผ่นพับความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรรมและจริยธรรม [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.บ่อเงิน [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 39 
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปร [ 9 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงินขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียน [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
์No Gift Policy นโยบายงดการให้ ไม่รับของขวัญ รวมถึงประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล [ 29 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบร [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 27 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 24 
พนักงาน อบต.บ่อเงินร่วมประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงานและมอบนโยบาย no gift p [ 13 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 21 
ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ่อเงิน ออกม [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 65 
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กา [ 4 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 53 
ประกาศ แจ้งการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน(ศูนย์วัดบ่อเงินและศูนย์โรง [ 28 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 47 
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.บ่อเงิน และสมาชิกสภา อบต.บ่อเงิน [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 68 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.บ่อเงิน และสมาชิกสภา อบต.บ่อเงิน [ 22 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 88 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 50 
ข่าวศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง การเสียภาษีเงิ [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 45 
    
 
 
 
อบต.บางหลวง ยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะกา [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางหลวง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางหลวง [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางหลวง ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ระแหง ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างรั้วพร้ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ระแหง สรุปแบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียหมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลระแหง [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพร [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่และการแปรรูปผลผลิต เมี่ยงคำอิกคิว [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน วรพงศ์พัฒนา หมู่ที่ 4 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน บัวแก้วพัฒนา หมู่ที่ 3 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ระแหง บัญชีรายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลระแหง [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บ่อเงิน แผ่นพับความรู้เบื้องต้นด้านยาเสพติด [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ระแหง ประกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้าน [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.ระแหง ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัฒกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ระแหง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลระแหง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ระแหง ประกาศสภาเทศบาลตำบลระแหง เรื่องประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.บางพูด วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด นำโดยนายโสภณ เรืองเนตร นายก อ [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.ระแหง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ระแหง พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ระแหง ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
    
 
 
 
ร้องเรียน เรื่องรถบรรทุกดิน (8 ก.พ. 2565)    อ่าน 1700  ตอบ 4  
การจัดเก็บขยะของ อบต. (31 ม.ค. 2565)    อ่าน 65  ตอบ 1  
ถนนชำรุด (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 116  ตอบ 1  
    
 
 
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1502  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6050-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
    
 
 
 
ปท 0023.5/ว8068 การประเมินการใช้ประโยชน์ ฯ ระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนของ อปท. (SOLA)  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ว8080 การะประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นฯ (ELE)  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 1430 การประเมินประสิทธิภาพระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat Bot  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว8207 ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว8205 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว8204 ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ว8144 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ว8142 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ว8083 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.2/ว1424 เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว8052 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปทุมธานีจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว8104 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.2/ว1409 การรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 2  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.1/ว- การตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญ  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.5/ 8084 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว8078 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.1/ว8077 การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.1/ว1422 ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว8075 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท..  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ปท 0023.3/ว1420 ภารกิจดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
    
ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วัดบ่อเงิน
แผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยว บ่อเงิน
  
ขนมไทย
ดอกไม้จันทร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อเงิน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อเงิน
  
 
  คุณคิดว่า อบต.บ่อเงิน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459

facebook
อบต.บ่อเงิน

facebook
อบต.บ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน