หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
 
ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบา [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประม [ 1 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถน [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 13 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเ ดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอ [ 11 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสำนักงานองค์การบริส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่ ๒ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน ประจำปีการศ [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 66 
ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัส [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองท [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัส [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
คณะผู้บริหารและพนีกงาน อบต.ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 69 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 63 
ประกาศให้ผู้ครอบครองหรือเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี ป [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 62 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 80 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร [ 16 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 89 
    
 
 
 
ทต.หลักหก คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป [ 3 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ระแหง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลระแหง และสมาชิ [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หลักหก ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนด ออกตามคาวมในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานก [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.ระแหง ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หลักหก สขร. เดือน สิงหาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หลักหก สขร. เดือน กรกฎาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หลักหก สขร. เดือน พฤษภาคม 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หลักหก สขร. เดือน เมษายน 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หลักหก คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หลักหก สขร. เดือน มิถุนายน 2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หลักหก สขร. เดือน มีนาคม 2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ระแหง คำสั่งจังหวัด เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโร [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หลักหก สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หลักหก สขร.เดือน มกราคม 2563 [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ระแหง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564 (23 เมษายน 2564) [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางหลวง โครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านและสตรีอาสาพัฒนาตำบล ประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ระแหง วันเทศบาล 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บางหลวง ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ร [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บางหลวง ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ร [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.หลักหก การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
    
 
 
 
ถนนชำรุด (26 มี.ค. 2564)    อ่าน 21  ตอบ 1  
น้ำประปา หมู่ 2 ไม่ไหล (24 มี.ค. 2564)    อ่าน 19  ตอบ 1  
ร้องเรียน เรื่องรถบรรทุกดิน (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1123  ตอบ 1  
    
 
 
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว903  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว65 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว885  [ 3 พ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว886  [ 3 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว893  [ 3 พ.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว895  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2564 ]
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑) หัวข้อ กศ. มท 0816.3/ว901  [ 3 พ.ค. 2564 ]
    
 
 
 
ปท 0023.1/ว390 กำชับการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ 7517 ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาศสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยกรมส่งเสริมการปกค  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ปท 0023/ว7521 การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว7516 ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (case Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาศสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยกรมส่งเสริมการปกค  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.1/ว7559 ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว7519 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว7515 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการฯ  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว384 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่2/2564  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว3758 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียล  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.2/ว7266 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 91 กลับต้นสังกัด  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.4/ว7279 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.3/ 7297 การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวนสำหรับวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer : CCT)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.3/ว7298 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.3/ว7278 ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.3/ 7199 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดอฃค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกาาและติดตามผล  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.3/ว7198 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดอฃค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกาาและติดตามผล  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.1/ว7197 โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.5/ว7134 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ฯ  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.5/ว7133 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
ปท 0023.5/ว7132 เลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบัญทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
    
วัดสุวรรโณภาส
สถานีบริการภาคพื้นดิน (ดาวเทียมไทยคม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัดบ่อเงิน
  
ดอกไม้จันทร์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อเงิน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อเงิน
  
 
  คุณคิดว่า อบต.บ่อเงิน ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด ?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  การส่งเสริมอาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11

facebook
อบต.บ่อเงิน

facebook
อบต.บ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน