หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 


นายนคร สว่างอารมณ์
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
 


นายลำไพ ปั้นโพธิ์
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน


นายสุทิน ทองหล่อ
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
 
 


นายสะสม หอมชื่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่1


นายทองห่อ หวังกลับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่1


นางสาวธันยพร สวนทับทิม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่2


นายสมาน พลายงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่2


นายสุทิน ทองหล่อ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่3


นายมนตรี เกษร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่3


นายแหลมทอง ปาละมุด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่4


นายสายันต์ ถนอมจิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่4


นายบัญญัต เจิมศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที5
 

 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11