หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  
 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0816.3/ว 652  ลงวันที่  3  มีนาคม  2563  เรื่อง  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19)  ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ครูเฝ้าสังเกตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19)  ในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด นั้น
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19)  แก่เด็กเล็กมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค  ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว  และให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ข้อ  1.3  การจัดการศึกษาและการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ข้อ  1.3.4  การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กรณีจำเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดประชุม  สัมมนา  ฝึกอบรม  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน  หรือมีเหตุจำเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน  15  วันทำการ  หากมีเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน  30  วันทำการ  โดยให้ทำประกาศเป็นหนังสือ  และต้องกำหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ประกาศปิด  จึงให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงินทั้งสองแห่ง  ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน(ศูนย์วัดบ่อเงิน)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน(ศูนย์โรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง)
ปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่  1 – 16  มิถุนายน  2563  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID 19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 13.28 น. โดย คุณ นุชรี ปรีชาธีรศาสตร์

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11