หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
  
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

เรียน ผู้ประกอบการ ผูู้นำชุมชน ประชาชน และพนักงานของ อบต.
       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน มีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อประกอบการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
    ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชนและประชาชน กรณีผู้ตอบแบบประเมินไม่มีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนที่รองรับการตอบแบบประเมินได้ โดยให้บริการที่ห้องสำนักปลัด อบต.ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 13.34 น. โดย คุณ จิรวรรณ อ่อนสุวรรณ

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557