หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 

 
แจ้งแนวทางในการยื่นเอกสารแจ้งเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์  
 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน  ขอประชาสัมพันธ์แนวทางในการยื่นเอกสารแจ้งเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์
  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ทีมติเห็นควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามมาตรา  142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2564
   ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562  ได้กำหนดวิธีการหาเสียงที่ผุ้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องดำเนินการแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งดังนี้
  1. แจ้งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. แจ้งรายชื่อและจำนวนผุ้ช่วยหาเสียง
  3. แจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง
  4. แจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2564 เวลา 14.06 น. โดย คุณ น้ำฝน จุใจ

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11