หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน


นางสุรีย์ สุดเสน่หา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางจิรวรรณ อ่อนสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นายอธิพรรณ นวมกระจ่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวกันยากร ศรีรัศมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวิจักขณ์ สินมา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาววีรวรรณ ชื่นอารมย์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายชวลิต ปาสะและ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางอรอุมา ไทรสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมเอิบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสุภาพ ใจตึก
แม่บ้าน


นายทวน สุขเดช
พนักงานขับรถยนต์
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11