หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเดินเท้า สะพาน เขื่อน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า สาธารณะ น้ำประปา
   
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงพัฒนา ระบบการจราจร
   
ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะภายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสาร ถึงกันได้
   
สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะ อ่างล้างหน้า/แปรงฟัน ในที่สาธารณะ หรือโรงเรียนภายในเขตพื้นที่
 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้ง จัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบ อาชีพ
   
จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า ร้านค้าชุมชน ลานค้าชุมชน รวมทั้งพัฒนาตลาดเพื่อเป็นแหล่งรองรับผลผลิตและสินค้าชุมชน
   
สนับสนุนระดมทุนหรือจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และธนาคารเพื่อการผลิต
 
 
 
 
สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและความเข้าใจในหน้าที่ของประชาชน เช่นการให้ ข้อมูลข่าว สารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
   
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และจัดการด้าน สวัสดิ การสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
   
สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป
   
จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย สวนสุขภาพและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอกับความต้องการ
   
สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลป้องกันอุบัติภัยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 
 
 
 
สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน และชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมประชาชนและผู้นำชุมชนเด็ก และเยาวชนในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
   
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงามสะอาดตา อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบกำจัดขยะให้ถูกวิธี
   
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้บุคลากรสถานที่และระบบการให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ
   
ปรับปรุง บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลองให้ใสสะอาดปราศจากมลพิษ
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459