หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะ เสี่ยงและยามเจ็บป่วย เน้นการป้องกันแทนการรักษา ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักดูแลตัวเองด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
   
ส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการ / ได้มีความรู้ที่ถูกต้องในด้านสาธารณสุขและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครในด้านสาธารณสุข
   
ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น มีความเอื้ออาทรในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
   
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติ ภาวะ เสี่ยง และยามเจ็บป่วย เน้นการป้องกันแทนการรักษา ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก ดูแลตัวเองด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย เฉพาะกิจกรรมที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น
   
ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนและวัด เช่น กิจกรรมศีลธรรม จริยธรรม
   
ส่งเสริมและพัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองในชุมชน
 
 
 
 
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมือง การปกครองภายใต้ระบอบ ประชาธิปไตยของรัฐธรรมนูญ
   
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของทางราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้อง
   
สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
   
ปรับปรุงการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนมีการนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ ทันสมัยและเหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคคลทุกระดับ
 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-2599-3305 ต่อ 11