หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
"ชุมชนเข้มแข็ง   รู้รักสามัคคี
เจดีย์หอยลือชื่อ   ร่ำลือภูมิปัญญา
ก้าวหน้าเกษตรกรรม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนา   สู่ THAILAND 4.0"
นายวรวิทย์ พึ่งความสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วิสัยน์ทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
วัดเจดีย์หอย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
อบต.บ่อเงิน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ สร้างเข้มแข็งให้กับกลุ่มเพื่อการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ และพัฒนารายได้ของประชาชนบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษและการนำเทคโนโลยี และวิชาการที่ทันสมัยพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตให้สูงสุด
 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญา และทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ
 
พันธกิจที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยชุมชน/ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการรักษาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
 
พันธกิจที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 13 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-789-4459